Privacyverklaring Het Fitte Brein

Het Fitte Brein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het Fitte Brein houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Dit betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij met deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als Het Fitte Brein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
info@hetfittebrein.nl

Hersenstichting
t.a.v. Het Fitte Brein
Postbus 191
2501 CD Den Haag

 

WANNEER EN WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Het Fitte Brein verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden voor theaterlezingen en online webinars, het abonneren op onze nieuwsbrief, het indienen van een (aan)vraag of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van ons adressen bestand. Mocht u zich daarvoor hebben aangemeld, dan gebruiken wij uw gegevens ook om onze nieuwsbrief toe te sturen. Heeft u meegedaan of was u aanwezig bij een van onze evenementen, dan worden uw gegevens gebruikt om u nader te kunnen informeren over het betreffende evenement.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van onze contactpagina of direct contact met ons op te nemen via info@hetfittebrein.nl.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.m. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Geslacht

VERSTREKKING AAN DERDEN
Het Fitte Brein kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Het Fitte Brein optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Het Fitte Brein afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Het Fitte Brein.
Voor het overige verstrekt Het Fitte Brein nooit gegevens aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

BEWAARTERMIJN
Het Fitte Brein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Gegevens zullen in geen geval langer worden bewaard dan de wet toestaat.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Het Fitte Brein van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen per e-mail via info@hetfittebrein.nl.
Er kan tevens te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor informatieberichten of direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek per e-mail te richten aan info@hetfittebrein.nl.
In onze nieuwsbrief die wij u sturen via e-mail is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via e-mail info@hetfittebrein.nl.

Wij attenderen u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.